REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów edukacyjnych z pokazem kulinarnym (dalej jako „Warsztaty”) „Sięgnij po posiłki” odbywających się w terminie październik – grudzień 2017 jest Spółka NUTRICIA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 – 728) przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121361, o kapitale zakładowym w wysokości 12.200.000,00 zł, posiadającą numer NIP: 8241000856 i REGON: 710307507 (zwany dalej „Organizatorem”)
2. Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Zgłoszenie do udziału w Warsztatach realizowanych przez Organizatora jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm. (zgoda stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu).

 

§2
INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT WARSZTATÓW

1. Pokazy kulinarne prowadzone w ramach cyklu warsztatów edukacyjnych „Sięgnij po posiłki” organizowane są w specjalnie wyznaczonych salach na terenie szpitala., co każdorazowo zostanie ustalone z osobą odpowiedzialną ze strony szpitala.
2. Terminy Warsztatów oraz ich miejsce zostaną podane na stronie internetowej www.nutriblog.pl
3. Warsztaty dedykowane są dla osób z problemami neurologicznymi oraz/lub dla ich opiekunów (zwanych dalej „Uczestnikami”).
4. W Warsztatach mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Liczba miejsc na Warsztatach jest nieograniczona.
6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną lub więcej osób, posiadających kwalifikacje
w zakresie prawidłowego żywienia osób z problemami neurologicznymi (dalej jako „Prowadzący”).
7. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zapoznanie się, przed rozpoczęciem Warsztatów, z informacją o potrawie, która ma zostać sporządzona oraz jej składnikami. W razie powzięcia przez Uczestnika wątpliwości co do możliwości spożycia któregoś ze składników potrawy (np. w związku z alergią lub nietolerancją pokarmową czy inną chorobą układu pokarmowego bądź innymi przeciwwskazaniami zdrowotnymi), Uczestnik obowiązany jest zgłosić ten fakt Prowadzącemu Warsztaty.
8. Organizator oraz Prowadzący Warsztaty udzielą informacji o tym, jakie składniki zostaną użyte w trakcie Warsztatów w celu przygotowywania potraw, w tym składniki, które mogą wywołać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby, gluten itd.). Informacje te będą zawarte w ulotce, która zostanie rozdana każdemu z Uczestników przed rozpoczęciem Warsztatów. Informacje będą dotyczyć w szczególności: składników potraw, występujących w nich alergenów oraz kaloryczności.
9. W trakcie uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości, które poweźmie Uczestnik w trakcie Warsztatów, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o nich Prowadzącego Warsztaty.
10. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej program Warsztatów, w tym listę potraw, które zostaną wykonane. Szczegółowy opis składników będzie dostępny u Organizatora, który udzieli Uczestnikowi informacji na jego zapytanie wysłane na adres mailowy serwis@nutriciamedyczna.pl Opis składników będzie można również uzyskać przed rozpoczęciem Warsztatów u Prowadzącego.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych. „Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęcia z moim wizerunkiem w ramach promocji Warsztatów bez konieczności jego każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęcia z moim wizerunkiem, w szczególności za pośrednictwem Internetu, w tym na stronie internetowej Organizatora, za rozpowszechnienie wizerunku Uczestnikowi Warsztatów nie przysługuje wynagrodzenie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na Warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
13. Udział w Warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

 

§3
PRZEBIEG WARSZTATÓW ORAZ OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.
2. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać wszystkich poleceń Prowadzącego Warsztaty.
3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad żywieniowych zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą na temat swojego stanu zdrowia. O ewentualnych wątpliwościach co do swojego uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik powinien powiadomić Organizatora lub Prowadzącego Warsztaty.
4. Poinformowanie Prowadzącego o występujących chorobach oraz o uczuleniach/alergiach i przeciwwskazaniach zdrowotnych nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie samemu, innym Uczestnikom bądź na mieniu, z własnej winy, a także z zaniedbań lub nieostrożnego bądź lekkomyślnego postępowania, w szczególności w związku z niewykonywaniem poleceń Prowadzącego lub/i nieprzestrzegania zasad żywieniowych związanych z ewentualnymi chorobami lub/i alergiami Uczestnika, lub / i w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu

 

§4
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Odpowiedzialność Organizatora w zakresie skutków spożycia potraw przygotowanych podczas Warsztatów jest wyłączona w szczególności jeżeli:
a) Niepożądany skutek spożycia potrawy podczas Warsztatów będzie wynikiem reakcji alergicznej
b) Niepożądany skutek spożycia potrawy podczas Warsztatów będzie związany z chorobą Uczestnika
c) Niepożądany skutek spożycia przygotowanej podczas Warsztatów będzie wynikiem nieprzestrzegania zaleceń Prowadzącego bądź zaniedbania lub lekkomyślnego postępowania Uczestnika lub gdy Uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Działania i zaniechania Uczestników Warsztatów, o których mowa w §3 ust. 5.
b) Szkody materialne lub/i szkody na zdrowiu Uczestników spowodowane działaniem lub zaniechaniem, o których mowa w §3 ust. 5.
c) Szkody będące skutkiem naruszenia przez Uczestników praw osób trzecich.
d) Za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków w trakcie odbywania się Warsztatów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem „Siły Wyższej“, czyli zdarzenia poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, pożar, kradzież istotnego sprzętu itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku niewystarczającej liczby chętnych bądź z innej przyczyny niezależnej od Organizatora.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.